Megmar

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

TWORZYMY
CHEMIĘ.
NIE MIESZAMY!

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

CHEMIA
TECHNICZNA

previous arrow
next arrow
Slider

Prezes Megmar Magdalena Drac-Tatoń wzięła udział w konferencji „Społeczny PRE_COP24. Polska droga do czystego środowiska”, która 9 października br. odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.  - Zacznę od tego, że w kontekście wyzwań klimatycznych już teraz powinniśmy być dumni z naszego rodzimego przemysłu. Polska jest jednym z liderów w zakresie redukcji emisji CO2 i powinniśmy o tym mówić, zwłaszcza za granicą, do znudzenia. Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto zostały wykonane z dużą nawiązką, a emisja gazów cieplarnianych w Polsce na 1 osobę nie przekracza średniej z krajów UE - mówiła do zgromadzonych słuchaczy.

W 2018 r. w Polsce odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). COP24 odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia 2018 r. Przewiduje się, że zgromadzi 25-30 tys. uczestników z całego świata. Polska po raz czwarty będzie przewodniczyła konferencji klimatycznej COP i po raz trzeci  zorganizuje u siebie to najważniejsze światowe forum poświęcone polityce klimatycznej. Byliśmy gospodarzem COP14 w Poznaniu w 2008 roku i COP19 w Warszawie w 2013 roku.

W ramach przygotowań do tego wydarzenia w Parlamencie Europejskim w Brukseli została zorganizowana konferencja „Społeczny PRE_COP24. Polska droga do czystego środowiska”. W konferencji wzięli udział m.in. minister Michał Kurtyka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w randze Wiceministra Środowiska, minister Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii w randze Wiceministra Energii i Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska oraz prof. dr hab. Jan Szyszko.

Debatę transmitowano z tłumaczeniami na języki UE w sieci PE, a dostęp do materiału otrzymają wszyscy europarlamentarzyści i przedstawiciele władz Unii. Nie mogło w niej zabraknąć zabraknąć również przedstawicieli Megamar. Prezes Magdalena Drac-Tatoń przedstawiła najnowsze rozwiązania naszej firmy, które służą ekologii. Poniżej prezentujemy całe przemówienie:

Skuteczne rozwiązywanie wyzwań klimatycznych zadaniem oraz działaniem polskiej nauki i przemysłu

"Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia na tym forum w tak znakomitym gronie.
Zacznę od tego, że w kontekście wyzwań klimatycznych już teraz powinniśmy być dumni z naszego rodzimego przemysłu. Polska jest jednym z liderów w zakresie redukcji emisji CO2 i powinniśmy o tym mówić, zwłaszcza za granicą, do znudzenia. Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto zostały wykonane z dużą nawiązką, a emisja gazów cieplarnianych w Polsce na 1 osobę nie przekracza średniej z krajów UE.  

Czyli Polak emituje nie więcej CO2 niż Niemiec czy Duńczyk. Wykorzystujmy takie okazje jak tegoroczny COP by szerzyć takie informacje! A będzie jeszcze lepiej Polscy przedsiębiorcy ze wsparciem zaplecza naukowo – badawczego wciąż pracują nad technologiami umożliwiającymi ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych do środowiska. Efektem tych starań są przełomowe rozwiązania wprowadzane w polskim przemyśle energetycznym m.in.  w zakresie technologii odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych czy ograniczania zużycia wody.

Taka technologia, to np. bio-chemiczna metoda usprawniania procesu odsiarczania spalin. Została ona z sukcesem wdrożona m.in. w Elektrowni Bełchatów i możemy mówić o prawdziwym przełomie, bo dzięki niej problem narastania osadów w absorberze został zupełnie wyeliminowany. A wraz z nim - czasochłonne i kosztowne przestoje. Jesteśmy z tego projektu wyjątkowo dumni, bo zaoszczędzone przez elektrownię środki finansowe można przeznaczyć na zupełnie inne cele inwestycyjne. Prowadzimy też testy innej technologii, która poprawi sprawność odsiarczania spalin bez wzrostu zużycia energii, a tym samym ograniczy emisje dwutlenku siarki do atmosfery.  Tu przytoczę Państwu pewną optymistyczną liczbę - całkowite emisje SO2 w Polsce w latach 2005-2014 spadły aż o 30%. I o tym też warto mówić na międzynarodowych forach.

A co jeszcze  robimy, żeby nasze polskie elektrownie węglowe były bardziej ekologiczne?  Na wiele sposobów próbujemy osiągnąć efekt czystego węgla. Jednym z nich jest tzw. suszenie węgla brunatnego, ponieważ podstawowym problemem przy jego wykorzystywaniu jest zawartość wilgoci. Wynosi ona między 40 a 60 proc. Usunięcie części wilgoci z węgla brunatnego znacznie przyczynia się do wzrostu sprawności energetycznej bloku. Spadek wilgoci całkowitej o 3% skutkuje wzrostem kaloryczności nawet do 1000 KJ/kg . A taka poprawa parametrów surowca zwiększa sprawność bloku nawet o 3-6%, jednocześnie redukując ilość powstałych spalin.

Jeśli mówimy o oczyszczaniu, to trzeba tez wspomnieć o wodzie. Opracowaliśmy metodę oczyszczania ścieków przemysłowych, w tym ścieków z instalacji odsiarczania spalin, polegającą na wyeliminowaniu osadów, wychwyceniu metali ciężkich oraz oczyszczeniu ścieków do parametrów wymaganych przez konkluzje BAT. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu potencjału metabolicznego bakterii oraz biotransformacji i w ostatecznym rozrachunku pozwala zaoszczędzić znaczne ilości wody, a także obniżenie kosztów utylizacji odpadu niebezpiecznego. Technologii wspierających przemysł i energetykę, nad którymi pracują polscy przedsiębiorcy jest znacznie więcej.

Jedna z nich polega na zastosowaniu soli bromu z dodatkiem addytywów mających za zadanie przeciwdziałanie procesom przeszkadzającym w utlenianiu rtęci. Inna polska firma projektowa rozwija bardzo obiecującą technologię redukcji emisji rtęci na bazie wysokoefektywnych modułów polimerowych. Technologia ta nie wymaga dodatkowych reagentów, zapewnia niski opór przepływu spalin i wysoką pojemność dla wychwyconej rtęci elementarej i utlenionej.

Krajowe zasoby węgla przynoszą polskiej gospodarce ogromne korzyści, związane przede wszystkim z bezpieczeństwem i niezależnością energetyczną. To także paliwo dla polskiego przemysłu, zatem błędem byłaby rezygnacja z rodzimego surowca, jako podstawy miksu energetycznego. Jednakże aby sprostać wyzwaniom związanym ze stabilnością dostaw energii i polityką klimatyczną, branża energetyczna musi sięgnąć po nowoczesne technologie. Należy podkreślać, że innowacje w tym obszarze to nie tylko tzw. czysty węgiel czy magazynowanie energii, ale również rozwiązania zwiększające wydajność, możliwe do osiągnięcia właśnie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. W trudnych negocjacjach z UE możemy promować rozwiązania, które realizują niektóre założenia polityki klimatycznej, a z drugiej strony pozwolą utrzymać dominującą pozycję węgla.  

Wspomniane przeze mnie technologie stanowią odpowiedź na największą potrzebę branży energetycznej – zwiększanie efektywności i żywotności istniejących instalacji węglowych, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji substancji szkodliwych. Warte zaznaczenia jest też to, że technologie te nie były finansowane ze środków unijnych. Wszystko to w trosce o środowisko naturalne.

Bardzo dziękuję za uwagę."

 

Wersja angielska przemówienia:

Effectively addressing the climate-related challenges is the task and the actual effort of the Polish science and industry

"Ladies and gentlemen,

Thank you very much for giving me the opportunity to deliver a presentation in this forum and in such respectable company.
Let me begin by saying that in the context of climate-related challenges we should be already proud of our domestic industry. In fact, Poland is one of the leaders in CO2 emissions reduction and we should be emphasizing this fact over and over again, especially abroad. The commitments under the Kyoto Protocol have been more than met and the greenhouse gas emissions per capita in Poland do not exceed the EU average.

What it means is that the Poles do not emit more CO2 than the Germans or the Danes. Let us seize such opportunities as this year’s COP to spread such information!

Moreover, the situation will evolve for the better! Polish entrepreneurs backed by scientific and research institutes continue to work on technologies allowing to reduce hazardous substances emissions to the environment. As a result of those efforts, the Polish energy industry has been introducing some breakthrough solutions, among others, in such areas as flue gas desulfurization technology, industrial waste water treatment or limiting water consumption.

An example of such technology is the biochemical method of enhancing the process of flue gas desulfurization. This technology has been successfully implemented, among others, in the Bełchatów Power Station and we can talk in this case about a real breakthrough as this technology lets us completely eliminate the problem with the sediments accumulation in the absorber. And as a consequence, we are able to eliminate time-consuming and costly downtimes. We are particularly proud of this project because the funds so saved by the power station can be allocated to other investment objectives in whole different areas.

We have also been testing yet another technology that will improve the efficiency of the flue gas desulfurization process without increasing energy consumption and thus reducing emissions of sulphur dioxide to the atmosphere. I will quote you now an optimistic figure – the total SO2 emissions in Poland decreased by as much as 30 % between 2005 and 2014.
And that is also something worth mentioning in international forums.

And what other actions do we take to make our Polish coal-fired power plants more ecological?  In a variety of ways, we try to achieve the clean coal effect. One of the methods we use is the so-called “lignite drying” because the key problem with using lignite coal is its moisture content. Actually, its moisture content is between 40 and 60 %. A partial removal of lignite moisture significantly contributes to increasing the energy efficiency of the block. In fact, lowering the total moisture content by 3 % leads to increasing the calorific value up to 1000 KJ/kg. And such enhancing of the lignite parameters increase the block efficiency even by 3-6% while reducing the amount of flue gases generated.
When we talk about the cleaning technologies we cannot forget about water.

We have developed a method of industrial waste water purification, including waste water coming from the flue gas desulfurization facilities, that allows us to eliminate sediments, capture heavy metals and purify waste water so it can meet the parameters required by the BAT conclusions. This method is based on exploiting the metabolic potential of bacteria and of biotransformation which ultimately gives us the possibility to save significant amounts of water as well as to reduce the costs of hazardous waste disposal.

Furthermore, Polish entrepreneurs have been working on many more technologies supporting both the industry and the energy sector.

One of those technologies consists of using bromine salts supplemented with additives counteracting the processes hindering the mercury oxidation rate.

Another Polish creative design company has been developing a very promising technology reducing mercury emissions by using some highly effective polymeric modules.

This technology does not involve any additional reactants, it offers little resistance to the flue gas flow and ensures high storage capacity for captured elemental and oxidized mercury.

Our national carbon stock brings in enormous benefits to the Polish economy, especially in the area of security and energy independence. Coal is also a fuel for the Polish industry and it would be an error to abandon this easily available in our country raw material serving as a core component of our energy mix. However, in order to address the challenges related to the stability of energy supplies and to the climate policy, the energy sector needs to move towards the cutting-edge technologies. It should be underlined that innovation in this field covers not only the so-called clean coal or energy storage but also efficiency increasing systems that we can build with innovative solutions. In the context of difficult negotiations with EU we can promote solutions that on the one hand achieve certain goals of the climate policy and on the other hand let us maintain the dominant position of coal.  

The technologies I mentioned earlier are an answer to the greatest need of the energy industry, i.e. increasing the efficiency and viability of existing coal-fired facilities while reducing the emissions of hazardous substances.
It is also worth noting that those technologies were not financed with EU funds.
We do all this in the best interest of the natural environment.

Thank you very much for your attention."